Därför ropar vi bryt

Det är dags att bryta tystnaden om osteoporos, en av våra största dolda folksjukdomar.

Bara i år kommer ungefär tusen bensköra svenskar bryta sig och dö i förtid. Oftast efter att ha varit med om en relativt lindrig fallolycka.

Den bakomliggande sjukdomen kallas osteoporos, eller benskörhet. Ett tillstånd som drabbar varannan kvinna och var fjärde man, och som orsakar ett enormt mänskligt lidande.

Många som faller och bryter sig kommer aldrig kunna leva som vanligt igen.

Men trots detta, och trots att osteoporos kostar samhället ofantliga summor, är sjukdomen gravt underdiagnostiserad. Det är upprörande med tanke på att behandlingen, som oftast är billig, kan minska risken för nya allvarliga benbrott med 30–70 procent.

 

Det handlar om hur vården är organiserad

Problemet handlar till stora delar om att många regioner saknar frakturkedjor, vilken är en arbetsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen, eller så fungerar den befintliga frakturkedjan inte som det är tänkt.

Så istället för att omhändertas på ett strukturerat sätt trillar patienterna mellan stolarna hos bland annat ortopeder, geriatriker, allmänläkare och endokrinologer.

Majoriteten av alla som kommer in på sjukhuset med en fraktur erbjuds till exempel aldrig en bentäthetsmätning, vilket ibland är nödvändigt för att ställa diagnosen osteoporos.

Många patienter får heller aldrig hjälp med träning, skelettstärkande läkemedel och risksanering i hemmet – hjälp som hade kunnat förhindra en allvarlig fallolycka och i värsta fall en förtida död.

 

Det handlar om brist på resurser

Det är ett faktum att få regioner skjuter till nödvändiga resurser för att utreda och behandla osteoporos, vilket kan bero på att osteoporos anses vara en lågstatussjukdom. Ja, det är faktiskt självaste Socialstyrelsen som använder det uttrycket i sina nationella riktlinjer. Och anledningen till att osteoporos har låg status är för att sjukdomen, citat, ”i första hand drabbar äldre kvinnor”.

Den låga statusen innebär att det finns jämförelsevis lite forskning på området. Sjukdomen tillhör heller inte någon särskild läkarspecialitet.

 

Se Osteoporosförbundets vice ordförande och Professor Mattias Lorentzon förklara hur illa osteoporos hanteras i Sverige (länk till TV4 Nyhetsmorgon)

Vad vi vill

BRYT verkar för att:

Fler ska utredas och behandlas för osteoporos

BRYT verkar för att samtliga regioner inrättar frakturkedjor med koordinator, och att verksamheterna organiseras enligt rekommendationerna.

Sedan ungefär tio år tillbaka har Socialstyrelsen nationella riktlinjer för hur regionerna ska utreda och behandla alla som kommer in med en första fraktur.

Men trots att såväl beslutsfattare som experter tycks vara rörande överens om frakturkedjornas nödvändighet går det alldeles för långsamt att inrätta dem.

Och de frakturkedjor som finns fungerar oftast bättre på pappret än i verkligheten – med vissa inspirerande undantag.

Frågan är varför vissa regioner och sjukhus lyckas bättre, medan andra saknar strukturerna som krävs för att bedriva patientsäker vård?

Vi anser att regionerna präglas av en förödande kortsiktighet.

För samtidigt som sjukhusen fylls av frakturer är det få regioner som skjuter till nödvändiga resurser för att utreda och behandla osteoporos i tid. Faktum är att de flesta regioner inte ens är i närheten.

Bakvänt är en underdrift:

Regionerna anser sig alltså ha råd att betala enorma summor för frakturvård, samtidigt som man väljer att inte satsa mer än två procent av summan på relativt billiga läkemedel som minskar frakturrisken.

Därtill råder det stor brist på erfarna läkare och sjuksköterskor. Regionerna bör ge fler möjlighet att fortbilda sig och skaffa sig praktisk erfarenhet. Det är också viktigt att arbetsplatsen signalerar att investeringarna i osteoporosvården och frakturkedjorna är långsiktig, så att vårdmedarbetare vågar satsa på att specialisera sig inom området.

Det handlar också om att lära av eldsjälarna som gått före. Och verka för att osteoporospatienter prioriteras i såväl budget- som organisationsarbetet.

 

Till Socialstyrelsens nationella riktlinjer

 

Alla svenskar ska ha kunskap om osteoporos och hur benbrott kan förebyggas

Kunskapen om osteoporos är relativt låg. Fler svenskar behöver känna till sjukdomen, och inte minst vad man själv kan göra för att stärka skelettet.

BRYT verkar för att öka kännedomen om sjukdomen i samhället så att fler svenskar har kunskap att förebygga benskörhet.

Så förebygger du osteoporos

Källor:

1. Socialstyrelsen (2021) Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2. Osteoporosförbundet (2020) Frakturkedjor behövs – vi har väntat länge nog 3. Socialstyrelsen (17 mars 2022) Fallolyckor. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/fallolyckor/ 4. Läkemedelsverket (2020) Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer – Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokument 5. Socialstyrelsen. Läkarnas specialisttjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 6. Borgström et al (2007) The societal burden of osteoporosis in Sweden. Bone, 40(6), 1602–1609